Mid Week Advent 1-November 29, 2023

Mid Week Advent 1-November 29, 2023

 

Sermon Text: Deuteronomy 8: 2 – 10

Sermon Theme: We need the Living Bread