Midweek Lent 3- February 28, 2024

Midweek Lent 3- February 28, 2024

Sermon Text: Matthew 26: 57 – 75

Sermon Theme: God on Trial “Testimony”