Pentecost Eight-July 23, 2023

Pentecost Eight-July 23, 2023

Sermon Text: Matthew 13: 1 – 9, 18 – 23

Sermon Theme: Reacting to What We Hear